ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД В СИЛА ОТ 01.05.2024 г.

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:

 • Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
 • Търговския закон /ТЗ/,
 • Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
 • Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
 • Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящият документ съдържа ОБЩИ УСЛОВИЯ, съгласно които „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД отдава ТЕХНИКА под наем., С подписването им НАЕМАТЕЛЯТ потвърждава и се съгласява, че при всяко следващо наемане на ТЕХНИКА от НАЕМАТЕЛЯ ще се прилагат настоящите „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД”.

1.2 Всеки път, когато НАЕМАТЕЛЯТ наема ТЕХНИКА, между страните ще бъде подписван отделен ДОГОВОР ЗА НАЕМ с „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, в който ще бъдат описани наетата ТЕХНИКА, наемният период, цените, начинът на плащане и друга важна информация за наема.

1.3 Всеки път, когато НАЕМАТЕЛЯТ наема ТЕХНИКА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, ще се попълва приемо-предавателен протокол, в който ще бъде отразено в какво техническо състояние е предадена наетата ТЕХНИКА.
1.4 Физическото лице, което е подписало ДОГОВОР ЗА НАЕМ и/или ОБЩИ УСЛОВИЯ като представител на друго лице – НАЕМАТЕЛ, се съгласява да носи пълна отговорност като физическо лице по ДОГОВОРА ЗА НАЕМ и тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, като съдлъжник, солидарно с НАЕМАТЕЛЯ, когото представлява.

1.5 Писмената форма на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ се счита за спазена и без да е налице подписан нарочен договор, ако след отправено от НАЕМАТЕЛЯ запитване за наемане на ТЕХНИКА НАЕМОДАТЕЛЯТ изпрати оферта, която НАЕМАТЕЛЯТ приеме чрез писмено потвърждение, направено във формата на писмо, и-мейл или по друг начин.
1.6 ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ на ТЕХНИКА може да се сключи и чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). При направена от НАЕМАТЕЛ устна поръчка по телефон ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ на ТЕХНИКА ще се счита за сключен от момента на доставката на ТЕХНИКАТА до обекта на НАЕМАТЕЛЯ от НАЕМОДАТЕЛЯ или от трето лице, действащо от името или по поръчка на НАЕМОДАТЕЛЯ. За добрия ред, оформянето на договори, сключени по реда на предходното изречение (след устна заявка по телефона и доставка на наетата ТЕХНИКА до обекта на НАЕМАТЕЛЯ) НАЕМОДАТЕЛЯТ изготвя, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да подпише допълнително съответен ДОГОВОР ЗА НАЕМ.
1.7 ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ се подписва от НАЕМАТЕЛЯ или от негов представител, от името и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
1.8 Тези Общи условия се прилагат във всички случаи на отдаване под наем на ТЕХНИКА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, независимо от това дали сделките са оформени в нарочен писмен ДОГОВОР ЗА НАЕМ, в насрещни писмени волеизявления – заявка по и-мейл, оферта и потвърждение, или се считат сключени с факта на доставката на ТЕХНИКАТА при направена заявка по телефон.

 1. ТЕРМИНИ.

2.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи Условия за Наем на ТЕХНИКА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД. Актуални общи условия са публично достъпни в сайта на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД: www.rent.online-pulse.com

2.2 ДОГОВОР ЗА НАЕМ – означава договора, който НАЕМАТЕЛЯТ сключва с „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД за наем на различни видове ТЕХНИКА, включително консумативи, части и други, за определени периоди от време и при различни условия. Всеки договор се сключва единствено съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД.

2.3 НАЕМОДАТЕЛ – това е „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД с ЕИК: 203022527 или съкратено в тези общи условия „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД.

2.4 НАЕМАТЕЛ – означава физическо или юридическо лице, представител на юридическо лице, държавен орган, община, който наема ТЕХНИКА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД.

2.5 ТЕХНИКА – означава машини, оборудване, принадлежности, консумативи, които „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ за възмездно ползване.

2.6 НАЕМНА ЦЕНА – означава цената, която НАЕМАТЕЛЯТ заплаща за наем на ТЕХНИКА, посочена в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ. Дневната наемна цена винаги е за 4 или 8 работни часа на всеки 24 часа, което означава, че НАЕМАТЕЛЯТ може да работи с ТЕХНИКАТА не повече от 8 часа за всеки 24 часа на ден, без значение какъв е наемният период и как е посочена цената. Часовете над 8 часа се таксуват допълнително и се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ. Часовете в някои случаи могат да се измерват чрез монтирани GPS предаватели и измервателни устройства.

2.7 ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОЙНОСТ – означава ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на наетата ТЕХНИКА в паричен еквивалент, която се посочва в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на ТЕХНИКАТА представлява стойността, която НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява и задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ при настъпването на посочените по-долу условия и събития. Ако ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ, посочена в договора, е по-ниска от актуалната пазарна оценка на ТЕХНИКАТА, то НАЕМОДАТЕЛЯ има правото да избере дали да се плати стойността по договора или пазарната оценка.

2.8 ДЕПОЗИТ – означава сума, която при сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД изисква от НАЕМАТЕЛЯ. ДЕПОЗИТЪТ служи като гаранция за изпълнение на задълженията по Договора за наем, както и за покриване на евентуални щети по наетата ТЕХНИКА. ДЕПОЗИТЪТ не е част от наема. При връщане на ТЕХНИКАТА, в състоянието в което е наета, и след заплащане на всички дължими суми по ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, ДЕПОЗИТЪТ се връща на НАЕМАТЕЛЯ до 15 работни дни след писмена покана от страна на НАЕМАТЕЛЯ. В случай че по ТЕХНИКАТА бъдат констатирани повреди, счупвания, загуби, то ДЕПОЗИТЪТ се задържа и се използва за тяхното отстраняване. ДЕПОЗИТЪТ може да бъде усвоен от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД за погасяване на всички парични задължения по Договора за наем на ТЕХНИКАТА или по друг договор, сключен между НАЕМАТЕЛЯ и „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, включително наем, продажби, такси и други такива, без да е необходимо изричното съгласие на НАЕМАТЕЛЯ. Отговорността на НАЕМАТЕЛЯ не се ограничава само до стойността на ДЕПОЗИТА. ДЕПОЗИТЪТ може да бъде депозиран в брой, по банков път или чрез авторизация на кредитна/дебитна карта. Когато ДЕПОЗИТЪТ се депозира чрез авторизация на карта, сумата се блокира по сметката на НАЕМАТЕЛЯ и се освобождава, след връщане на ТЕХНИКАТА и заплащане на всички парични задължения по Договора за наем на ТЕХНИКАТА или по друг договор, сключен между НАЕМАТЕЛЯ и „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД. В случай на наличие на непогасено задължение от страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯ може да задължи картата на НАЕМОДАТЕЛЯ до размера на депозита и да усвои депозита. Картата трябва да е валидна за целият период на наема.

2.9 ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА – означава употреба на ТЕХНИКАТА от НАЕМАТЕЛЯ, в отклонение от НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, която употреба води до амортизиране на ТЕХНИКАТА повече от нормалното по време на НАЕМЕН ПЕРИОД. Прекомерна употреба настъпва, когато НАЕМАТЕЛЯТ работи с ТЕХНИКАТА на максимални обороти през цялото време, когато ТЕХНИКАТА е прегрявана и/или не почива на определени интервали, когато ТЕХНИКАТА работи в среда и условия, за които не е предвидена и конструирана, когато работи повече от 8 часа на ден, когато ТЕХНИКАТА не работи спрямо препоръките на производителя посочени в ръководството за употреба (operations manual), както и в други случаи когато НАЕМАТЕЛЯТ не ползва ТЕХНИКАТА според нейното предназначение и технически възможности или според препоръките за работа при предаването на ТЕХНИКАТА, както и когато НАЕМАТЕЛЯТ не е положил дължимата грижа и внимание за правилната експлоатация на ТЕХНИКАТА. Поради тази причина „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД запазва правото си да начислява ТАКСА СВРЪХАМОРТИЗАЦИЯ при ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА НА ТЕХНИКАТА, която такса е описана по-долу. ТАКСАТА СВРЪХАМОРТИЗАЦИЯ може да бъде начислявана и след връщането на ТЕХНИКАТА, в случай, че на по-късен етап се констатират повреди, които не е имало как да бъдат констатирани при прегледа или при връщане на ТЕХНИКАТА.,

2.10 СЕРВИЗ НА МЯСТО – означава сервизна услуга, в рамките на която при повреда на ТЕХНИКАТА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД осигурява посещение от специалист на мястото, където НАЕМАТЕЛЯТ използва ТЕХНИКАТА . СЕРВИЗЪТ НА МЯСТО се таксува допълнително.

2.11 КОНСУМАТИВИ – означават приставки, елементи, допълнителни приспособления, части, износващи се продукти, смазочни материали, които „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД таксува и отдава под наем отделно от ТЕХНИКАТА, с оглед на конкретните нужди на НАЕМАТЕЛЯ. Пример за такива консумативи са диамантни дискове, дискове за рязане на метал, длета за къртене на бетон, дискове за шлайфане, накрайници, режещи ножове, свредла и др. износващи се на милиметър, корда за тример, износваща се на метър, прикачен инвентар, който се таксува на ден и други подобни. Ползването и Изразходването на консумативите се таксува отделно от наемната цена за ТЕХНИКАТА.

2.12 ДЕФЕКТ – означава повреда, дължаща се на грешка или недостатък при производството на ТЕХНИКАТА.

2.13 ПОВРЕДА – означава състояние на ТЕХНИКАТА, при което ТЕХНИКАТА и/или нейна част е неизправна, и/или не изпълнява техническата си функция, без пълно погиване, за което е виновен НАЕМАТЕЛЯТ.
2.14 ЧЕКЛИСТ – означава документ, в който се отбелязва състоянието на различните елементи на ТЕХНИКАТА. Например: в ЧЕКЛИСТА се описват състояние на двигател, състояние на боя, гуми, ходова част, работно състояние и други. ЧЕКЛИСТЪТ може да бъде издаден при предаване или връщане на ТЕХНИКАТА от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ по преценка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

2.15 ПОГИВАНЕ НА ТЕХНИКАТА – означава случаите, при които ТЕХНИКАТА е повредена и не може да бъде възстановена в състоянието, в което е предадена на НАЕМАТЕЛЯ, или когато стойността за възстановяване на ТЕХНИКАТА при ремонт, надхвърля 50 % от ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА й стойност.
2.16 НАЕМЕН ПЕРИОД – периодът, за който НАЕМАТЕЛЯТ наема ТЕХНИКАТА от НАЕМОДАТЕЛЯ. Периодът е посочен за всяка отделна ТЕХНИКА описана в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ.
2.17 ТАКСА ПОСЕЩЕНИЕ – означава таксата, която „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД начислява, ако НАЕМАТЕЛЯТ желае служители на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД да посетят повредена или неработеща ТЕХНИКА на мястото, където тя се използва, независимо от естеството на повредата или причината, поради която ТЕХНИКАТА не работи.

2.18 НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – означава работа с ТЕХНИКАТА по начин, съответстващ на описанието за употреба в Оригиналното ръководство на дадената машина и с препоръките, дадени от производител и/или „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, в случай че има такива и не повече от 8 часа в рамките на денонощието.

2.19 СТАНДАРТЕН НАЕМ – наем за 24 часа или 1 календарен ден.

 1. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. ТАКСИ И ТАРИФИ. НАЧИН НАПЛАЩАНЕ.

3.1 Цената за наем на ТЕХНИКАТА се посочва в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ и зависи от периода на наемане. Цените в точка 3.4, 3.5 и 3.6 са формирани като цена на ден, а не за целия период на наема. В зависимост от продължителността на наемането се предлагат 6 основни тарифи, които са формирани на база на стандартната цена за наем на ден на ТЕХНИКА в „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД наречена “Стандартен наем”, което представлява стандартната цена за наем на 1 брой ТЕХНИКА за 1 календарен ден или 24 часа при условия на НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на ТЕХНИКАТА.

3.2 НАЕМ 4 ЧАСА – Това е цената за наем на ТЕХНИКА за период от 0 до 4 часа. За да се приложи тарифа „Наем 4 часа“, ТЕХНИКАТА трябва да бъде върната в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД до четвъртия час от началото на наема.

3.3 НАЕМ 24 ЧАСА – Това е цена за наем на ТЕХНИКА за период до 24 часа, при активен режим на работа на наетата ТЕХНИКА от 8 часа. За да се приложи тарифа „Наем 24 часа“, ТЕХНИКАТА трябва да бъде върната в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД до изтичането на двадесет и четвъртия час от нейното наемане.

3.4 НАЕМ СЕДМИЦА – Това е цената за наем на ТЕХНИКА за период от 1 календарна седмица, респективно 168 часа, при активен режим на работа на наетата ТЕХНИКА от общо 56 часа за седмицата и при спазване на ограничението за работа на ТЕХНИКАТА не повече от 8 часа във всеки 24-часов период.. За да се приложи тарифа „Наем Седмица“, ТЕХНИКАТА трябва да бъде върната в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не по-късно от изтичането на едноседмичния период от нейното наемане. В случай на забава при връщането на ТЕХНИКАТА В СКЛАД НА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, НАЕМАТЕЛЯТ ще бъде таксуван по тарифа „Стандартен наем“ за всеки ден просрочие до връщането на ТЕХНИКАТА.

3.5 НАЕМ 1 МЕСЕЦ – Това е цената за наем на ТЕХНИКА за период от 1 месец, 28 до 31 календарни дни. За да се приложи тарифа „Наем 1 Месец“, ТЕХНИКАТА трябва да бъде върната в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не по-късно от изтичането на едномесечния период от нейното наемане. В случай на забава при връщането на ТЕХНИКАТА В СКЛАД НА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, НАЕМАТЕЛЯТ ще бъде таксуван по тарифа „Стандартен наем“ за всеки ден просрочие до връщането на ТЕХНИКАТА.
3.6 НАЕМ 3 МЕСЕЦА – Това е цената за наем на ТЕХНИКА за период от 3 месеца, 89 до 93 календарни дни. За да се приложи тарифа „Наем 3 Месеца“, ТЕХНИКАТА трябва да бъде върната в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не по-късно от изтичането на тримесечния период от нейното наемане. В случай на забава при връщането на ТЕХНИКАТА В СКЛАД НА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, НАЕМАТЕЛЯТ ще бъде таксуван по тарифа „Стандартен наем“ за всеки ден просрочие до връщането на ТЕХНИКАТА.

3.7 УИКЕНД ПАКЕТ – За да се приложи цена за „Уикенд пакет“, наетата ТЕХНИКА трябва да бъде взета под наем Петък след 16:00 ч. и да бъде върната Понеделник до 10:00 ч. За разлика от другите цени, цената за „Уикенд пакет“ се отнася за целия период. При неспазване на часа за връщане на ТЕХНИКАТА, НАЕМАТЕЛЯТ ще бъде таксуван по тарифа „Стандартен наем“ за всеки следващ ден. Неделя е неработен ден за „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД и ТЕХНИКАТА не може да бъде връщана в неделя.

3.8 ТАКСИ – „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД може да начислява следните ТАКСИ в случаи на неизпълнения от страна на НАЕМАТЕЛЯ:
3.8.1 ТАКСА ЗАКЪСНЕНИЕ – когато НАЕМАТЕЛЯТ закъснее с 30 минути до 2 часа, той се таксува на цена 50% от “Цена за 24 часа”. Когато НАЕМАТЕЛЯТ закъснее с над 2 часа, той се таксува с “Цена за 24 часа”. Закъснение до 30 минути не се таксува.
3.8.2 ТАКСА ПОЧИСТВАНЕ – ако НАЕМАТЕЛЯТ не е върнал ТЕХНИКАТА почистена, той се таксува с ТАКСА ПОЧИСТВАНЕ, на цена по преценка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3.8.3 ТАКСА ПОСЕЩЕНИЕ – ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да бъде посетен на обект от служители на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД с цел отстраняване на повреда по наета ТЕХНИКА, той трябва да заплати ТАКСА ПОСЕЩЕНИЕ, като допълнително към ТАКСА ПОСЕЩЕНИЕ ще се начисли и престой на служители на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД.
3.8.4 ТАКСА ГОРИВО – когато НАЕМАТЕЛЯТ върне ТЕХНИКАТА с по-малко гориво отколкото е взета, той ще бъде таксуван с ТАКСА ГОРИВО в размер на стойността на липсващото гориво по пазарна цена за съответното гориво в момента на констатацията.
3.8.5 ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ – когато НАЕМАТЕЛЯТ е ползвал ТЕХНИКАТА повече от стандартните 8 часа на денонощие и вследствие на това се налага допълнително обслужване на ТЕХНИКАТА от страна на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, то НАЕМАТЕЛЯТ може да бъде таксуван за допълнително обслужване на ТЕХНИКАТА като смяна на ремъци, филтри, масло, ролки и други. ТАКСАТА ОБСЛУЖВАНЕ е по ценова листа на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3.8.6 ТАКСА СВРЪХАМОРТИЗАЦИЯ – означава такса, която се начислява , когато е доказано, че ТЕХНИКАТА е амортизирана повече от нормалното по време на наем, не е ползвана по предназначение или е била налице ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА. В тези случаи „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД ще таксува НАМАТЕЛЯ за сумата от 10% до 100% от ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на ТЕХНИКАТА, в зависимост от амортизацията. Част от ТЕХНИКАТА се отдава с монтирани устройства за проследяване на локацията и мото часовете, като информацията от устройствата се ползва при преценката дали е налице СВРЪХАМОРТИЗАЦИЯ или ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА.
3.9 НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД всички загубени, откраднати, повредени, унищожени части, както и труда за тяхната подмяна.

3.10 При заплащане в брой, НАЕМНАТА ЦЕНА и допълнителните такси, ако такива са начислени, се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ до изтичане на НАЕМНИЯ ПЕРИОД, посочен в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ.

3.11 При плащане по банка, НАЕМНАТА ЦЕНА и допълнителните такси, ако такива са начислени, се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ до 3 дни от издаване на фактура или проформа фактура от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД. След този период, освен ако не е уговорено друго, НАЕМАТЕЛЯТ изпада в забава, а „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД има правото да събере предсрочно всички вземания.

3.12 При забава на плащането НАЕМАТЕЛЯТ дължи лихва от 0.5% на ден върху общата просрочена сума за всеки ден забава. НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява, че тази лихва не е прекомерна.

3.13 НАЕМАТЕЛЯТ дължи наем за всеки ден до връщане на ТЕХНИКАТА в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД независимо от това дали ТЕХНИКАТА е използвана или не по време на НАЕМНИЯ ПЕРИОД, както и независимо от това дали срокът на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ е изтекъл или не.

3.14 Някои видове ТЕХНИКА, които „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД отдава под наем, се отдават с допълнителен консуматив, който е част от ТЕХНИКАТА и е включен в НАЕМНАТА ЦЕНА. При прекомерно износване или пълно погиване на този консуматив НАЕМАТЕЛЯТ дължи неговата стойност.

3.15 „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД отдава под наем, отделно от ТЕХНИКАТА, някои консумативи и принадлежности, наемната цена на които се определя на ден, милиметър, метър, килограм или количество износване. При пълното изразходване на този консуматив НАЕМАТЕЛЯТ дължи неговата стойност.

3.16 Всички публикувани цени от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД на официалния сайт на дружеството, ценови листи, договори или други официални документи, освен ако не е посочено друго, са без ДДС.

3.17 В зависимост от вида на ТЕХНИКАТА, както и с оглед продължителността на НАЕМНИЯ ПЕРИОД, НАЕМОДАТЕЛЯТ има правото по собствена преценка да изисква авансово целия размер или част от НАЕМНАТА ЦЕНА при сключване на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ. В тези случаи „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД издава фактура за стойността на НАЕМНАТА ЦЕНА, която става дължима веднага след сключване на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, но преди предаването на наетата ТЕХНИКА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД на НАЕМАТЕЛЯ.

3.18 Когато НАЕМАТЕЛЯТ върне наетата ТЕХНИКА преди изтичане на уговорения НАЕМЕН ПЕРИОД, „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не дължи връщане на сумата, предплатена за уговорения период. За избягване на съмнение се уточнява, че при предсрочно връщане на ТЕХНИКА НАЕМАТЕЛЯТ дължи НАЕМНАТА ЦЕНА за целия НАЕМЕН ПЕРИОД, за който е сключен ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ, включително и за периода, след по-ранното връщане на ТЕХНИКАТА

3.19 След изтичането на НАЕМНИЯТ ПЕРИОД описан в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да прецени отново за какъв период желае да наеме ТЕХНИКАТА и да подпише нов ДОГОВОР ЗА НАЕМ за новия период. Във всеки друг случай, след изтичане на НАЕМНИЯ ПЕРИОД съгласно ДОГОВОРА, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД СТАНДАРТЕН НАЕМ за всеки календарен ден, в който е задържал ТЕХНИКАТА след изтичането НАЕМНИЯ ПЕРИОД описан в ДОГОВОРА

3.20 В случай че НАЕМАТЕЛЯТ е задържал ТЕХНИКАТА без да сключи нов ДОГОВОР ЗА НАЕМ за допълнителен период, надвишаващ договорения период, падежът за плащане на НАЕМНАТА ЦЕНА настъпва в края на всеки календарен ден, който не е обхванат от ДОГОВОРА ЗА НАЕМ.

3.21 НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД всички скъсани, увредени или унищожени стикери, информационни табели, рами и надписи по наетата ТЕХНИКА. Цените се определят от НАЕМОДАТЕЛЯ и се таксуват на нормални пазарни цени.

3.22 При прекомерна употреба и свръх амортизация НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД допълнителни разходи за поддръжка и амортизация на наетата ТЕХНИКА.

3.23 При желание от страна на НАЕМАТЕЛЯ, „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД може да достави ТЕХНИКАТА до адрес на НАЕМАТЕЛЯ срещу допълнително заплащане за доставка. Цената на транспорта се определя от локацията за доставка и се вписва в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ.

3.24 С един ДОГОВОР ЗА НАЕМ може да се наеме повече от един брой ТЕХНИКА, Консуматив и Принадлежност за различен НАЕМЕН ПЕРИОД.

3.25 В зависимост от уговорките по ДОГОВОРА ЗА НАЕМ (вид и стойност на ТЕХНИКАТА, НАЕМНИЯ ПЕРИОД и т.н.) и платежоспособността на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да изисква от НАЕМАТЕЛЯ, като задължително условие за сключване на ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, НАЕМАТЕЛЯТ да предостави подходящо по вид и размер обезпечение за изпълнение на задълженията по Договора и съгласно настоящите Общи условия. Обезпеченията, които НАЕМОДАТЕЛЯТ може да изисква са поръчителство, корпоративна или банкова гаранция, залог, запис на заповед и др. подходящи обезпечения, които могат да бъдат договорени с НАЕМАТЕЛЯ. За учредяване на предвидените неизчерпателно обезпечения се сключват съответните видове договори в изискуемата от закона форма. Разноските по учредяването, подновяването и заличаването на обезпеченията са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

 1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. ТРАНСПОРТ. ТОВАРЕНЕ.
  4.1 При предаването на ТЕХНИКАТА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД на НАЕМАТЕЛЯ се съставя приемо-предавателен протокол, в който се описва в какво състояние се предава ТЕХНИКАТА.
  4.1.1 При предаването на ТЕХНИКАТА може да се извърши и нейното заснемане посредством телефон, фотоапарат или друго фото- или видео устройство за заснемане на изображения.
  4.2 Ако НАЕМАТЕЛЯТ има забележки по ТЕХНИКАТА, той ги описва в приемо-предавателния протокол.
  4.3 В случай че в приемо-предавателния протокол, с който „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД предава на НАЕМАТЕЛЯ наетата ТЕХНИКА не е отразена забележка относно състоянието й, се счита, че същата е предадена на НАЕМАТЕЛЯ в перфектно работно състояние, чиста, без забележки по външността или функционалността й.
  4.4 Когато НАЕМАТЕЛЯТ връща наетата ТЕХНИКА на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, се съставя приемо-предавателен протокол и/или ЧЕКЛИСТ при необходимост, в който се отразява състоянието, в което се връща наетата ТЕХНИКА. По преценка на НАЕМОДАТЕЛЯ може да бъде извършено и заснемане, а направените снимки се прилагат към приемо-предавателния протокол за връщане на ТЕХНИКАТА.
  4.5 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне наетата ТЕХНИКА в абсолютно същото състояние, в което му е била предадена от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД. Разликите в състоянието на наетата ТЕХНИКА според приемо-предавателните протоколи, съставени при предаване и приемане на ТЕХНИКАТА, се остойностяват и са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
  4.6 Наетата ТЕХНИКА се счита за върната от НАЕМАТЕЛЯ на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, когато същата бъде предадена в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД, като за това е съставен приемо-предавателния протокол по чл. 4.4 от тези Общи условия. В случай че ТЕХНИКАТА не бъде върната в пълната си цялост, задно с всички работни елементи и части, без които тя не може да работи функционално, ТЕХНИКАТА няма да се счита за върната. ТЕХНИКАТА няма да се счита за върната, ако се установи при обратното предаване, че НАЕМАТЕЛЯТ е подменил елементи или части от ТЕХНИКАТА, или че отделни елементи са счупени или повредени. До предаване на ТЕХНИКАТА в напълно окомплектован и функционален вид НАЕМАТЕЛЯТ заплаща НАЕМ ЗА 24 ЧАСА за всеки ден забава.
  4.7 С предаване на наетата ТЕХНИКА от „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД на НАЕМАТЕЛЯ с приемо-предавателния протокол по чл. 4.1 от тези Общи условия, отговорността за състоянието и рискът от погиването на ТЕХНИКАТА преминава върху НАЕМАТЕЛЯ.
  4.8 Времето, в което ТЕХНИКАТА се транспортира от склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД до адрес посочен от НАЕМАТЕЛЯ, е част от НАЕМНИЯ ПЕРИОД по ДОГОВОРА ЗА НАЕМ.

4.9.В случаите, когато по време на транспорта ТЕХНИКАТА бъде повредена или погине, отговорността и риска от погиване и/или повреждане на ТЕХНИКАТА се носи от НАЕМАТЕЛЯ, освен когато превозвач е „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД.

4.10 През целия НАЕМЕН ПЕРИОД, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД до наетата ТЕХНИКА.

4.11 НАЕМОДАТЕЛЯТ има право без предизвестие, да изземе ТЕХНИКАТА от НАЕМАТЕЛЯ, в случай че има съмнения относно сигурността и целостта на ТЕХНИКАТА, както и в други случаи, свързани с неизпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ на задълженията му по ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, по разумна преценка на НАЕМОДАТЕЛЯ. В този случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на НАЕМНАТА ЦЕНА на ТЕХНИКАТА до дата на изтичане на НАЕМНИЯ ПЕРИОД.

4.12 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съдейства и да не възпрепятства изземването на ТЕХНИКАТА от НАЕМОДАТЕЛЯ в случаите по т. 4.11.

4.13 Освен ако не е отбелязано друго, НАЕМАТЕЛЯТ веднага след приемането на техниката и до връщането й е отговорен за щети по ТЕХНИКАТА или такива причинени на трети лица при/или по време на товарене и разтоварване, по време на ползването на ТЕХНИКАТА и по време на самия транспорт.
4.14 В случаи, когато НАЕМОДАТЕЛЯТ е доставил ТЕХНИКАТА до адрес на обект на НАЕМАТЕЛЯ и на обекта няма представител на НАЕМАТЕЛЯ, който да организира разтоварването на ТЕХНИКАТА, „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД има право да таксува НАЕМАТЕЛЯ по 50 (петдесет) лева на час, за всеки час докато се появи представител на НАЕМАТЕЛЯ.
4.15 В случаи на повреди по ТЕХНИКАТА „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД има правото да претендира тези повреди към НАЕМАТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след връщането на ТЕХНИКАТА в склад на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД и след подписване на ПРОТОКОЛ ЗА ВРЪЩАНЕ на ТЕХНИКАТА.

 1. РАБОТА С НАЕТАТА ТЕХНИКА.

5.1 Отговорност на НАЕМАТЕЛЯ и неговите служители е да се запознаят и да познават операционните и функционални особености, характеристики, изисквания, инструкции и правила за работа, поддръжка и сервизиране на ТЕХНИКАТА. „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД единствено може да даде насоки и препоръки за използването, функционирането и поддръжката на ТЕХНИКАТА.

5.2 „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД е възможно да предостави документи (ако разполага с такива), които да запознаят НАЕМАТЕЛЯ с капацитета, техническите данни, приложението и възможностите на наетата ТЕХНИКА, но те са само препоръка към НАЕМАТЕЛЯ и „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не носи отговорност за неточности или липса на пълна информация в тези документи.

5.3 Служителите на „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не са специалисти, които могат да работят с ТЕХНИКАТА, която отдават под наем. Те може да препоръчат добри или избягването на лоши практики при работа с ТЕХНИКАТА, без да носят отговорност за последствията, нито могат да показват или обучават как се работи с нея.

5.4 НАЕМАТЕЛЯТ сам определя каква ТЕХНИКА да наеме, като „ОНЛАЙН ПУЛС“ ЕООД не носи отговорност дали наетата ТЕХНИКА е подходяща за целта, за която е наета от НАЕМАТЕЛЯ.

5.5 НАЕМАТЕЛЯТ сам осигурява оператор, който знае как, обучен е да работи с наетата ТЕХНИКА и има съответната правоспособност, когато такава се изисква по закон. Злополуки от действия на оператора са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

5.6 НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност при злополуки с хора, нанасяне на щети на трети лица, щети по ТЕХНИКАТА или други такива, произлезли от ползване на наетата ТЕХНИКА. В случаи, когато НАЕМАТЕЛЯТ има притеснения или съмнения относно качеството или функционалността на ТЕХНИКАТА, той трябва да я върне незабавно.

5.7 НАЕМАТЕЛЯТ сам осигурява техническа и кадрова възможност, когато наетата ТЕХНИКА се нуждае от специален монтаж, поддържане, настройка, регулиране или прикачване към друг тип ТЕХНИКА или предмети, като носи отговорност за всички последици произлезли от това.

5.8 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да не извършва забранени от закона дейности, ползвайки ТЕХНИКАТА, като е длъжен да спазва правилата и нормите установени в българското законодателство.

 1. ГРИЖА. ПОДДРЪЖКА. СЪХРАНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.